Trang chủQui định

Qui định

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

 

Chào mừng Quí Khách đến với website của  Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Nhà thuốc Mỹ Phước

Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay ngoại trừ nào.

1. Khái niệm

Tài nguyên là các thông tin, dữ liệu, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, .....hay bất cứ thông tin và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai đều có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website.

Người đăng ký là những người có thông tin tài khoản cụ thể được lưu trữ trên kho dữ liệu của website này. Người đăng ký là người đã khai báo các thông tin và chứng thực các thông tin đã khai báo trong quá trình đăng ký. Trong một số trường hợp cần thiết nội dung khai báo có ảnh hưởng đến các quy định của website hoặc có ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục hoặc của pháp luật, Nhà thuốc Mỹ Phước có quyền từ chối việc chấp nhận trở thành thành viên của bạn.

2. Tài khoản cá nhân và Mật khẩu :

Người đăng ký có trách nhiệm tự quản lý Tài khoản cá nhân và bảo quản Mật khẩu mà mình đã đăng ký với Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Mỹ Phước Pharmacy. Phải tự mình đăng ký, khai báo thông tin và tự chịu trách nhiệm về tính chinh xác của các thông tin đã khai báo. Người đăng ký tự chịu trách nhiệm bảo quản các thông tin cá nhân khi tiến hành truy cập vào các trang web thứ ba có xuất phát từ việc sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) .

Không được phép đưa hay cho mượn Tài khoản cá nhân và Mật khẩu truy cập cho một người thứ ba.

Trong trường hợp Tài khoản cá nhân hay Mật khẩu của bạn bị thất lạc, bạn có quyền yêu cầu Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Mỹ Phước Pharmacy khôi phục lại các thông tin cho bạn, với điều kiện người đăng ký khai báo chính xác các thông tin cùng địa chỉ thư điện tử đã khai báo trong quá trình đăng ký.

Trong trường hợp người sử dụng, người đăng ký vi phạm các quy ước nói trên hoặc vi phạm các quy định của pháp luật hoặc vi phạm các trường hợp khác mà Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) xét thấy có phương hại đến hại đến hoạt động của website thì chúng tôi có quyền loại bỏ Tài khoản cá nhân hoặc Mật khẩu của người đăng ký và người sử dụng website này.

 3. Quyền thay đổi nội dung điều khoản

Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Nhà thuốc Mỹ Phước tùy vào yêu cầu, hoàn cảnh và sự suy xét của mình có thể thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các điều khoản. Điều khoản sẽ được cập nhật và có hiệu lực tức thời khi công bố trên website. Do đó bạn cần phải xem lại một cách thường xuyên nội dung của Điều khoản để đãm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Nhà thuốc Mỹ Phước và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi yêu cầu việc sử dụng website này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này, cần ghi rõ nguồn www.nhathuoctot.com khi bạn trích dẫn nguồn từ website này . Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cho là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Nhà thuốc Mỹ Phước.

Các nhãn hiệu, biểu tượng của Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Mỹ Phước Pharmacy cũng như các thành viên có liên quan đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Website www.nhathuoctot.com đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Cục Bản Quyền Tác Giả , do đó mọi sự sao chép , phát hành , xuất bản toàn bộ hay một phần  website và /hoặc tác phẩm có cấu trúc tương tự được  xem như là đã vi phạm quyền SHTT  và xâm phạm quyền tác giả .

5. Qui định bảo mật

Chúng tôi cam kết không công bố thông tin cá nhân của bạn nếu chưa được sự cho phép từ bạn ( ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng ).

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thông tin của bạn có thể bị sử dụng cho các mục đích mà bạn không mong muốn trong trường hợp trang web bị tấn công.

6. Sử dụng

Công ty TNHH NHÀ THUỐC TỐT (www.nhathuoctot.com) - Mỹ Phước Pharmacy không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào của website này vào một trong những việc sau:

1.Có hành động hoặc ý thức chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đăng tải những tài liệu, tác phẩm, dữ liệu vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam.

2.Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác và/hoặc làm nhục, phỉ báng, khiêu dâm, bôi nhọ người khác và/hoặc gây bất lợi cho người khác dưới mọi hình thức.

3.Gây rối trật tự công cộng và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

6. Xoá thông tin tác giả dấu hiệu, ký hiệu độc quyền.

7.Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

8.Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, phần cứng và/hoặc thực hiệc hành động hay tiến trình nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến nội dung và hoạt động của website.

9.Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm và chi phối bởi các bộ luật tương ứng của nước CHXHCN Việt Nam.

10.Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không phù hợp